Informasjon til naboer av Harbitzallen Felt A-C

Informasjon til naboer av Harbitzallen Felt A-C

For tiden pågår arbeider i forbindelse med utgraving av tomten og etablering av arbeidsdekke i betong. Disse arbeidene vil pågå utover sommeren, samtidig som bunnplate og yttervegger vil pågå etter uke 31.

Arbeid med spunting er ferdigstilt, og etablering av stivere og puter på spunten pågår. KS- peling vil avsluttes i uke 27.

Det vil i ukene 28 – 30 pågå arbeider i forbindelse med uttransport av masser fra tomten.  Arbeider vil foregå fra kl 07.00 til kl 17.00 i disse tre ukene.

Med tanke på støv fra tomten, salter WK anleggsveiene. Dette gjør at støvet fra veier og grunnarbeider reduseres. Bilveiene i området rundt vannes og feies jevnlig.  Det må allikevel påregnes noe støv i perioder, spesielt etter regnvær (grunnet utvasking av salt) og ved omlegging av anleggsveier inne på tomten.

Arbeid vil i hovedsak pågå mandag til fredag fra kl 07.00 – 19.00. Arbeider på lørdager forsøkes begrenset. Massetransport ut av tomten vil foregå mandag til fredag.

Med hilsen

WK ENTREPRENØR

v/ Anleggsledelsen